ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ

UBUY ਆਯਾਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਸਟਮ/ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰ:

 1. ਗਾਹਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣ 'ਤੇ UBUY ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 2. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 3. ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਸਟਮ/ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰ:

 1. ਗਾਹਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣ 'ਤੇ UBUY ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
 2. ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 3. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਆਯਾਤ ਕਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
 4. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 5. ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕੋਰੀਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਸਟਮਜ਼/ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ:

 1. ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਟਮਜ਼/ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰ ਫੀਸਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਗਣਨਾ।
 2. ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਕਸਟਮਜ਼ ਫੀਸ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਸਟਮ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ UBUY ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
 3. ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)।

ਕਸਟਮਜ਼/ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ:

 1. ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
 2. ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਭਾਰ
 3. ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚੈਨਲ
 4. ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 5. ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ
 6. ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯਾਤ ਫੀਸ।
 7. ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਸਟਮ ਚਾਰਜ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।