ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਆਨਲਾਈਨ India ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ

ਟਾਪ ਮੇਡ ਇਨ ਟਰਕੀ ਉਤਪਾਦ

Express Delivery
Hhs A+1 Herbal 30 Capsule X 12 Ad
TR ਸਟੋਰTR ਸਟੋਰ
Hhs

Hhs A+1 Herbal 30 Capsule X 12 Ad

INR 18953

Express Delivery
Hhs A1 Herbal 30 Gelules
TR ਸਟੋਰTR ਸਟੋਰ
Hhs

Hhs A1 Herbal 30 Gelules

INR 1996

Express Delivery
Hhs A1 Cápsula Herbal
TR ਸਟੋਰTR ਸਟੋਰ
Hhs

Hhs A1 Cápsula Herbal

INR 2138

Express Delivery
Argivit Focus 30 Tablets
TR ਸਟੋਰTR ਸਟੋਰ

Argivit Focus 30 Tablets

INR 2102

Express Delivery
adidas Adizero RC 4 Ayakkabi
TR ਸਟੋਰTR ਸਟੋਰ

adidas Adizero RC 4 Ayakkabi

INR 11452

ਤੁਰਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?

Buy Imported Products from Turkey Online in India

Choose from the majestic assortment of Turkish products online from the comfort of your home in India via Ubuy. Our multinational shopping platform houses an unparalleled range of authentic Turkish products from well-known brands. Shop from the online Turkey store via the Ubuy global shopping portal and get them delivered to your India without any restrictions. We are here to transform your cross-border shopping experience with flexible payment options and varied shipment methods. Our online customer support team readily addresses queries 24/7 and will happily assist you in every possible manner!

Browse over 300+ million products in our catalogue and get your desired products shipped to your destination via trusted shipping partners like DHL, FedEx, Aramex and OrangeDS. When buying imported Turkey products in India, our service personnel will responsibly get you through all customs clearance procedures. Once ordered, your product will arrive at your doorstep promptly!

Shop Turkish Products Online in Ubuy India

With Ubuy, you get a seamless user interface and many made-in-Turkey products not easily available on other shopping platforms. Purchase your favourite Turkish baby and personal care essentials, high-end fashion and jewellery accessories, household electronics, lifestyle, and other household products from brands like Profilo, Manu Atelier, and Dice Kayek via Ubuy.

Things to Buy from Turkish Online Store in Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Surat, Pune, Jaipur, India

Ubuy is the ultimate one-stop cross-border shopping destination for consumers to import made-in-Turkey products in India. You can now buy anything and everything online from the overseas market with just a click on your smart device!

Our user-friendly interface and multiple payment options ensure seamless transactions. Import genuine products made in Turkey from our online global shopping platform. Be it a confectionary collection, automotive parts, baby and toddler products, toys and games, household goods, beauty products, rugs and carpets, perfumes or outdoor travel essentials, you can purchase everything you wish at our Ubuy Turkey Import Store.

Shop Turkish Products from High-end Labels Online with Fascinating Deals and Offers in India

Browse the following product categories and brands for a seamless Turkish shopping experience. We have an expansive array of products with Turkish origins for you at Ubuy India

Step out in Style with the Authentic Turkish Merch Collection

Import made-in-Turkey fashion and clothing accessories with trendsetting designs, finest apparel quality and elegant demeanour. You can also procure a luxurious collection of footwear, bags, and jewellery sets with Ubuy India. From casual wear to elegant evening attire, brands such as Jump, Koton, Vakko, LC Waikikin and Roe Deer provide diverse options for men, women and children!

Browse an Unparalleled Range of Turkish Beauty Products

Ubuy houses a captivating selection of Turkish-made skincare, body care and makeup products. Discover the secrets of Turkish beauty skincare formulations and cosmetic aids from brands like Bionnex, Gabrini, Jeuxvenile, Cosmed, Farmasi, and Bebak. Whether serums, shampoos, creams, sunscreens, foundation, nail polishes, fragrances or makeup palettes, these brands have everything you need to pamper yourself.

Explore the Turkish Hair Care Line-up at Ubuy

Elevate your hair care routine with Turkish haircare brands professionals recommend for their superior quality. At Ubuy, you can access a diversified range of hair care solutions with organic ingredients from brands such as Haarex, Evyap, Bioblas, and Naturica. The versatile line-up includes hair shampoos, serums, oils, and masks to rejuvenate hair strands.

Import Exclusive Turkish Perfumes & Fragrances.

The captivating scents of Turkish perfumes transport you to the bygone era of the Ottoman Empire. Popular brands to buy from include:

Eyup Sabri Tuncer-EST1923

Every essence of EST creates a warm and inviting aura. Eyüp Sabri Tuncer perfumes stand out for their impeccable quality, refreshing vibes and enduring appeal.

Nishane Istanbul

Each fragrance uses a special mix of traditional Turkish ingredients and innovative techniques. Nishane Istanbul fragrances will captivate your senses while leaving an indelible impression.

Atelier Rebul- Eeu de Cologne

A luxurious selection of Turkish perfumes ranging from timeless classics to modern-day masterpieces is lined up for aficionados on Ubuy India.

Shop Turkish Automotive Parts at Ubuy

Explore the range of automotive parts such as headsets, screw kits, spare parts and car interior accessories from deluxe brands like X Power Tuning, Cartex and Anadol at reasonable prices on Ubuy.

Buy Latest In Turkish Electronics & Accessories

Besides being affordable, Turkish electronic gadgets incorporate the latest tech-advanced features into their offerings. Check what’s popular in these Turkish electronics brands' lineups:

Reeder

The brand focuses on performance and user-friendliness, especially in the tablet and smartphone markets.

Aselsan

The brand specialises in defence electronics and communication technologies. The offerings include military-grade electronic gadgets, radar systems, electronic warfare solutions and communication equipment.

Vestel

Vestel's range of televisions, home appliances, and digital devices distinguishes it from its competitors. With energy-efficient devices and a focus on eco-friendly manufacturing practices, many prefer consumer electronic goods from this brand.

Arçelik

Arcelik specialises in home and kitchen appliances such as refrigerators, washing machines, and ovens.

Purchase Top-Tier Turkish Health Supplements Online from India

Brands like Argivit and Solgar offer high-quality dietary supplements that are on par with the set industry standards. These brands incorporate traditional Turkish medicine and contemporary scientific research into their formulations, enhancing immunity and vitality while presenting a holistic approach to health care and well-being.

Buy Grocery and Beverages at the Online Turkey Store

Indulge in the rich flavours of Turkish cuisine with a delectable range of beverages and edibles.

Beverages:

While tea has a special place in Turkish culture, originally sourced coffee from Turkey is also famed for its strong flavour and rich texture.

For Tea lovers-

Purchase tea from brands such as Caykur, Dogadan, Hazer Baba, Hafiz Mustafa and Lipton to savour the authentic taste of Turkish tea from the comfort of your home.

For Coffee connoisseurs -

Explore ready-made mix from brands such as Shazel Turkish Coffee and Selamlique Istanbul Turkish Coffee at Ubuy India

Confectionery offerings:

Treat yourself to Turkish confectionery from renowned brands like Ülker, Eti, İkbal and Nestlé Turkey. The range comprises biscuits, cookies, cakes, chocolates, and wafers.

Premium-Quality Turkish Toys & Games

Browse Turkish toys, games, and sports equipment from brands like Pilsen, Lego, Simba, Playmobil, and Sunman. From educational games to imaginative playsets, figurines to plush toys, flying discs to inflatable pools, these brands meet the needs of children of all ages.

Turkish Baby & Toddler Essentials

Many games and toys of Turkish origin are available at our online Turkey store. Some well-known Turkish brands in the baby care industry include:

  • Canbebe specialises in diapers and baby care products.
  • Chicco offers clothing, toys, feeding accessories, strollers, and car seats.
  • Giggles has a range of plush toys, rattles, teethers, activity centres and developmental toys.
  • Babyjem houses numerous baby bottles, pacifiers, grooming kits, bath accessories and nursery items.

Shop Turkish Household Goods & Office Supplies

Upgrade your living space with high-quality electronics and scintillating decor items imported from the Ubuy Turkey store. At your shopping portal, you will find everything you need, from refrigerators, vacuum cleaners, and washing machines to kitchenware and home towels.

Korkmaz

Known for its innovative kitchenware and cookware solutions, the brand offers a wide range of stainless steel cookware sets, kitchen appliances and culinary accessories.

Pashabahce

Pasabahce brand craftsmanship in manufacturing glassware and tabletop accessories is celebrated worldwide. Their exquisite tea cups, coffee pots, and glasses stand out in the Turkish culinary collection.

Ozdilek

Ozdilek is renowned for its stylish bedding sets, home textile furnishings and high-quality, absorbent Turkish towels.

Turkish Lamps & Lanterns

Get the best in Turkish hanging lamps and lanterns, floor lamps, table and desk lamps, ceiling lamps, lights and candleholders with Ubuy. Shop authentic lamps from Demmex, Copperbull, Mosaic, Marrakech and Asylove.

Get Imported Turkish Rugs & Carpets at Reasonable Prices

Add warmth and elegance to your home with luxurious Turkish rugs and carpets. Ubuy houses many varieties, such as vintage Turkish rugs, runner rugs, kilim rugs, hand-knotted Turkish rugs, and vintage Oushak runners. You can also buy round Turkish rugs, traditional rectangular rugs, smaller accent rugs and modern carpets for your dining cum living room from brands such as Artemis Hali and Tufenkian Artisan Carpets with Ubuy India.

Other Popular Categories

Also, browse other categories, such as books, musical instruments and gardening essentials, with popular Turkish brands at Ubuy and get the best of everything!

Frequently Asked Questions

What kind of Turkish products does Ubuy offer?

Ubuy houses an unparalleled array of Turkish beauty products, health supplements, gardening essentials, toys and games, books, automotive parts, baby and toddler products, fashion accessories such as clothes, jewellery items, rugs and carpets.

Are the Turkish products offered by Ubuy genuine and original?

Yes, Ubuy sells its customers 100% original and legit Turkish products. Buy Turkish products online from premium brand listings and savour Turkey's delights from the comfort of your home.

Is it safe to shop on Ubuy?

Yes, shopping from the Ubuy online Turkey Store is safe. Our online transaction portal is encrypted using SSL technology, keeping your private information secure.

Does Ubuy offer express shipping options?

Yes, Ubuy has express shipping options to get products delivered earlier than the regular delivery timings.

Where to buy Turkish beauty and haircare products online?

You can buy a plethora of Turkish haircare, beauty products and perfumes from an extensive line-up of products at Ubuy India